1. 2005 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2005 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$315,083

  最低價: $270,000

  最高價: $420,000

  預計TRADE-IN車價: $252,067

 2. 找到12個用家提供的交易來源

  2005 BMW 寶馬 525I 找到12個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $270,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432774.html 0 0
  $288,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393740.html 0 0
  $288,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559129.html 0 0
  $288,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565939.html 0 0
  $298,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393826.html 0 0
  $299,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379643.html 0 0
  $308,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408477.html 0 0
  $308,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538327.html 0 0
  $328,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356820.html 0 0
  $328,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513636.html 0 0
  $358,000 2019-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2281952.html 0 0
  $420,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384081.html 0 0