1. 2004 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2004 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$246,605

  最低價: $138,000

  最高價: $350,000

  預計TRADE-IN車價: $197,284

 2. 找到38個用家提供的交易來源

  2004 BMW 寶馬 525I 找到38個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $138,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370781.html 0 0
  $138,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421819.html 0 0
  $150,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349723.html 0 0
  $150,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353771.html 0 0
  $150,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363399.html 0 0
  $150,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401423.html 0 0
  $150,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405542.html 0 0
  $150,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414734.html 0 0
  $150,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434989.html 0 0
  $150,000 2020-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2484920.html 0 0
  $188,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557338.html 0 0
  $198,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356931.html 0 0
  $198,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389476.html 0 0
  $198,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441516.html 0 0
  $228,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364609.html 0 0
  $238,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404480.html 0 0
  $240,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399625.html 0 0
  $250,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420529.html 0 0
  $258,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384707.html 0 0
  $258,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436792.html 0 0
  $260,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392486.html 0 0
  $260,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444614.html 0 0
  $268,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417002.html 0 0
  $269,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431136.html 0 0
  $288,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518372.html 0 0
  $290,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348667.html 0 0
  $298,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355554.html 0 0
  $320,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328148.html 0 0
  $328,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380456.html 0 0
  $328,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386157.html 0 0
  $328,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546095.html 0 0
  $338,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377093.html 0 0
  $338,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399113.html 0 0
  $338,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416071.html 0 0
  $340,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516852.html 0 0
  $350,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372798.html 0 0
  $350,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423710.html 0 0
  $350,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528866.html 0 0