1. 2011 BMW 寶馬 523I 2.5 中古車價格

  2011 BMW 523I 2.5

  網上放售平均價 NTD$689,983

  最低價: $458,000

  最高價: $888,000

  預計TRADE-IN車價: $551,986

 2. 找到59個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 523I 2.5 找到59個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $458,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540083.html 0 0
  $460,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382672.html 0 0
  $500,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514968.html 0 0
  $500,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557317.html 0 0
  $550,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415667.html 0 0
  $588,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550080.html 0 0
  $588,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550752.html 0 0
  $588,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551184.html 0 0
  $608,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366413.html 0 0
  $638,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538770.html 0 0
  $638,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542462.html 0 0
  $638,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563036.html 0 0
  $650,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534775.html 0 0
  $650,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539293.html 0 0
  $658,000 2019-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2312061.html 0 0
  $658,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342426.html 0 0
  $658,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400049.html 0 0
  $658,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440388.html 0 0
  $658,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539048.html 0 0
  $658,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563356.html 0 0
  $680,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327026.html 0 0
  $680,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339538.html 0 0
  $680,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371533.html 0 0
  $680,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379351.html 0 0
  $680,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393837.html 0 0
  $680,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430218.html 0 0
  $680,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525896.html 0 0
  $680,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536056.html 0 0
  $685,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538236.html 0 0
  $688,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441540.html 0 0
  $688,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442952.html 0 0
  $688,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538893.html 0 0
  $698,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350240.html 0 0
  $698,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363654.html 0 0
  $698,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366113.html 0 0
  $698,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379410.html 0 0
  $698,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389577.html 0 0
  $698,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422988.html 0 0
  $698,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526023.html 0 0
  $728,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384711.html 0 0
  $728,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419730.html 0 0
  $730,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530581.html 0 0
  $730,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544322.html 0 0
  $738,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380338.html 0 0
  $738,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413916.html 0 0
  $739,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546263.html 0 0
  $749,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436421.html 0 0
  $758,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559353.html 0 0
  $768,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362946.html 0 0
  $768,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545994.html 0 0
  $770,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444135.html 0 0
  $788,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540595.html 0 0
  $790,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380033.html 0 0
  $798,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557501.html 0 0
  $828,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357964.html 0 0
  $850,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526573.html 0 0
  $858,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562247.html 0 0
  $888,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363941.html 0 0
  $888,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419924.html 0 0