1. 2011 BMW 寶馬 523I 2.5 中古車價格

  2011 BMW 523I 2.5

  網上放售平均價 NTD$678,286

  最低價: $458,000

  最高價: $888,000

  預計TRADE-IN車價: $542,629

 2. 找到98個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 523I 2.5 找到98個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $458,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540083.html 0 0
  $458,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569510.html 0 0
  $460,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382672.html 0 0
  $488,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627373.html 0 0
  $500,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514968.html 0 0
  $500,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557317.html 0 0
  $519,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615918.html 0 0
  $550,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415667.html 0 0
  $568,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634672.html 0 0
  $580,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579731.html 0 0
  $580,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611114.html 0 0
  $580,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611940.html 0 0
  $580,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627697.html 0 0
  $580,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630344.html 0 0
  $588,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550080.html 0 0
  $588,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550752.html 0 0
  $588,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551184.html 0 0
  $588,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569483.html 0 0
  $588,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580602.html 0 0
  $608,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366413.html 0 0
  $620,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613290.html 0 0
  $620,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644445.html 0 0
  $638,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538770.html 0 0
  $638,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542462.html 0 0
  $638,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608931.html 0 0
  $638,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625231.html 0 0
  $650,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534775.html 0 0
  $650,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539293.html 0 0
  $650,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563036.html 0 0
  $658,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342426.html 0 0
  $658,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400049.html 0 0
  $658,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440388.html 0 0
  $658,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539048.html 0 0
  $658,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563356.html 0 0
  $658,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580645.html 0 0
  $658,000 2020-11-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598959.html 0 0
  $658,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611463.html 0 0
  $668,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587433.html 0 0
  $680,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339538.html 0 0
  $680,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371533.html 0 0
  $680,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379351.html 0 0
  $680,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393837.html 0 0
  $680,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430218.html 0 0
  $680,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525896.html 0 0
  $680,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536056.html 0 0
  $680,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604438.html 0 0
  $680,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638431.html 0 0
  $685,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538236.html 0 0
  $688,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441540.html 0 0
  $688,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442952.html 0 0
  $688,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538893.html 0 0
  $688,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2606136.html 0 0
  $690,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627499.html 0 0
  $690,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639245.html 0 0
  $698,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350240.html 0 0
  $698,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363654.html 0 0
  $698,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366113.html 0 0
  $698,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379410.html 0 0
  $698,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389577.html 0 0
  $698,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422988.html 0 0
  $698,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526023.html 0 0
  $698,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544322.html 0 0
  $698,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581070.html 0 0
  $698,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592769.html 0 0
  $698,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605415.html 0 0
  $698,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623663.html 0 0
  $698,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632189.html 0 0
  $698,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647877.html 0 0
  $718,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594811.html 0 0
  $718,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631855.html 0 0
  $728,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384711.html 0 0
  $728,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419730.html 0 0
  $728,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569175.html 0 0
  $730,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530581.html 0 0
  $738,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380338.html 0 0
  $738,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413916.html 0 0
  $738,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559353.html 0 0
  $738,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570683.html 0 0
  $739,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546263.html 0 0
  $749,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436421.html 0 0
  $758,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545994.html 0 0
  $758,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593676.html 0 0
  $758,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597879.html 0 0
  $758,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627987.html 0 0
  $758,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636860.html 0 0
  $768,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362946.html 0 0
  $768,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593713.html 0 0
  $768,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643476.html 0 0
  $770,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444135.html 0 0
  $788,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540595.html 0 0
  $790,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380033.html 0 0
  $798,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557501.html 0 0
  $798,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590137.html 0 0
  $828,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357964.html 0 0
  $850,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526573.html 0 0
  $858,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562247.html 0 0
  $888,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363941.html 0 0
  $888,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419924.html 0 0