1. 2019 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2019 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,961,232

  最低價: $1,200,000

  最高價: $2,290,000

  預計TRADE-IN車價: $1,568,986

 2. 找到99個用家提供的交易來源

  2019 BMW 寶馬 520I 2.0 找到99個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,200,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538159.html 0 0
  $1,200,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598603.html 0 0
  $1,768,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639357.html 0 0
  $1,768,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640763.html 0 0
  $1,768,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640946.html 0 0
  $1,768,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641238.html 0 0
  $1,768,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641880.html 0 0
  $1,788,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639202.html 0 0
  $1,798,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538848.html 0 0
  $1,830,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429795.html 0 0
  $1,860,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380728.html 0 0
  $1,860,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380729.html 0 0
  $1,860,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536502.html 0 0
  $1,860,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579050.html 0 0
  $1,860,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609085.html 0 0
  $1,868,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446919.html 0 0
  $1,870,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569013.html 0 0
  $1,870,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581897.html 0 0
  $1,870,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629830.html 0 0
  $1,880,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350038.html 0 0
  $1,880,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383391.html 0 0
  $1,880,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517432.html 0 0
  $1,880,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572097.html 0 0
  $1,880,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633339.html 0 0
  $1,880,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644140.html 0 0
  $1,890,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331412.html 0 0
  $1,890,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347669.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375492.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376322.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377226.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377323.html 0 0
  $1,890,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390556.html 0 0
  $1,890,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397160.html 0 0
  $1,890,000 2020-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2489808.html 0 0
  $1,890,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518433.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549015.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555110.html 0 0
  $1,890,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556977.html 0 0
  $1,890,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573250.html 0 0
  $1,890,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616554.html 0 0
  $1,896,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338930.html 0 0
  $1,900,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328631.html 0 0
  $1,900,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435350.html 0 0
  $1,900,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435377.html 0 0
  $1,900,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509241.html 0 0
  $1,900,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550314.html 0 0
  $1,905,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405724.html 0 0
  $1,920,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407902.html 0 0
  $1,930,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341344.html 0 0
  $1,930,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344912.html 0 0
  $1,930,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382130.html 0 0
  $1,930,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386051.html 0 0
  $1,930,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430689.html 0 0
  $1,938,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569002.html 0 0
  $1,950,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559629.html 0 0
  $1,958,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532714.html 0 0
  $1,960,000 2020-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2489819.html 0 0
  $1,960,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552845.html 0 0
  $1,960,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614290.html 0 0
  $1,960,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629831.html 0 0
  $1,960,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645102.html 0 0
  $1,965,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406870.html 0 0
  $1,968,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331295.html 0 0
  $1,968,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331300.html 0 0
  $1,980,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351052.html 0 0
  $1,980,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630092.html 0 0
  $1,990,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556090.html 0 0
  $1,990,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607142.html 0 0
  $2,000,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514737.html 0 0
  $2,000,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569356.html 0 0
  $2,020,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607322.html 0 0
  $2,080,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375886.html 0 0
  $2,080,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445057.html 0 0
  $2,090,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407900.html 0 0
  $2,120,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345757.html 0 0
  $2,120,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392042.html 0 0
  $2,120,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554552.html 0 0
  $2,150,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357074.html 0 0
  $2,150,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357514.html 0 0
  $2,150,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446348.html 0 0
  $2,160,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346998.html 0 0
  $2,160,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387406.html 0 0
  $2,160,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390403.html 0 0
  $2,160,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406409.html 0 0
  $2,160,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439100.html 0 0
  $2,160,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624823.html 0 0
  $2,160,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630109.html 0 0
  $2,160,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642769.html 0 0
  $2,180,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355427.html 0 0
  $2,180,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355436.html 0 0
  $2,180,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363183.html 0 0
  $2,190,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432531.html 0 0
  $2,200,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514812.html 0 0
  $2,200,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561546.html 0 0
  $2,200,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569362.html 0 0
  $2,230,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406462.html 0 0
  $2,250,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387429.html 0 0
  $2,280,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393566.html 0 0
  $2,290,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372370.html 0 0