1. 2018 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2018 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,870,333

  最低價: $1,350,000

  最高價: $2,190,000

  預計TRADE-IN車價: $1,496,267

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2018 BMW 寶馬 520I 2.0 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,350,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411562.html 0 0
  $1,490,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611985.html 0 0
  $1,650,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555066.html 0 0
  $1,698,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378499.html 0 0
  $1,698,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630079.html 0 0
  $1,700,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386621.html 0 0
  $1,788,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433297.html 0 0
  $1,798,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399624.html 0 0
  $1,930,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380211.html 0 0
  $1,960,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336285.html 0 0
  $1,960,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441777.html 0 0
  $1,998,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412298.html 0 0
  $1,998,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422188.html 0 0
  $2,098,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376000.html 0 0
  $2,120,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378791.html 0 0
  $2,120,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567343.html 0 0
  $2,120,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567717.html 0 0
  $2,190,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378465.html 0 0