1. 2017 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2017 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,656,200

  最低價: $1,180,000

  最高價: $1,880,000

  預計TRADE-IN車價: $1,324,960

 2. 找到30個用家提供的交易來源

  2017 BMW 寶馬 520I 2.0 找到30個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,180,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427442.html 0 0
  $1,450,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420565.html 0 0
  $1,488,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571388.html 0 0
  $1,498,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568064.html 0 0
  $1,530,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539728.html 0 0
  $1,580,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413474.html 0 0
  $1,588,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540097.html 0 0
  $1,590,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509749.html 0 0
  $1,590,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555914.html 0 0
  $1,598,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389372.html 0 0
  $1,598,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516324.html 0 0
  $1,598,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558143.html 0 0
  $1,620,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573687.html 0 0
  $1,630,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578412.html 0 0
  $1,650,000 2020-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509036.html 0 0
  $1,680,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414325.html 0 0
  $1,680,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432761.html 0 0
  $1,680,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433151.html 0 0
  $1,680,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435154.html 0 0
  $1,680,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445168.html 0 0
  $1,688,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559797.html 0 0
  $1,698,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581196.html 0 0
  $1,786,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423657.html 0 0
  $1,788,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423799.html 0 0
  $1,850,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349770.html 0 0
  $1,850,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373488.html 0 0
  $1,850,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376971.html 0 0
  $1,850,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381131.html 0 0
  $1,858,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355498.html 0 0
  $1,880,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344524.html 0 0