1. 2017 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2017 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,500,731

  最低價: $850,000

  最高價: $1,880,000

  預計TRADE-IN車價: $1,200,585

 2. 找到93個用家提供的交易來源

  2017 BMW 寶馬 520I 2.0 找到93個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $850,000 2021-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2903246.html 0 0
  $1,012,000 2021-08-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2848009.html 0 0
  $1,040,000 2021-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2935935.html 0 0
  $1,200,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703021.html 0 0
  $1,250,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781817.html 0 0
  $1,280,000 2021-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2890555.html 0 0
  $1,350,000 2021-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2865582.html 0 0
  $1,350,000 2021-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2911134.html 0 0
  $1,350,000 2021-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2913998.html 0 0
  $1,358,000 2021-08-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2844241.html 0 0
  $1,368,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732997.html 0 0
  $1,378,000 2021-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2889303.html 0 0
  $1,380,000 2021-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2877254.html 0 0
  $1,380,000 2021-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2898259.html 0 0
  $1,380,000 2021-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2908253.html 0 0
  $1,380,000 2021-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2932544.html 0 0
  $1,380,000 2021-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2935433.html 0 0
  $1,380,000 2021-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2939421.html 0 0
  $1,388,000 2021-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2930946.html 0 0
  $1,388,000 2021-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2935243.html 0 0
  $1,390,000 2021-08-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2844429.html 0 0
  $1,420,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759829.html 0 0
  $1,420,000 2021-08-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2849194.html 0 0
  $1,420,000 2021-08-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2863016.html 0 0
  $1,420,000 2021-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2935065.html 0 0
  $1,438,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801859.html 0 0
  $1,450,000 2021-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2787487.html 0 0
  $1,450,000 2021-08-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2850467.html 0 0
  $1,450,000 2021-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2864340.html 0 0
  $1,450,000 2021-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2864772.html 0 0
  $1,450,000 2021-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2864838.html 0 0
  $1,450,000 2021-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2903672.html 0 0
  $1,458,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663829.html 0 0
  $1,458,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2665613.html 0 0
  $1,458,000 2021-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691807.html 0 0
  $1,458,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722802.html 0 0
  $1,458,000 2021-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2925347.html 0 0
  $1,460,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646091.html 0 0
  $1,468,000 2021-08-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2850763.html 0 0
  $1,468,000 2021-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2901913.html 0 0
  $1,480,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609843.html 0 0
  $1,480,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808705.html 0 0
  $1,480,000 2021-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2880963.html 0 0
  $1,498,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642001.html 0 0
  $1,498,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642037.html 0 0
  $1,528,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751312.html 0 0
  $1,528,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780126.html 0 0
  $1,528,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808795.html 0 0
  $1,528,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830597.html 0 0
  $1,528,000 2021-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2840152.html 0 0
  $1,528,000 2021-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2864898.html 0 0
  $1,528,000 2021-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2870209.html 0 0
  $1,530,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643020.html 0 0
  $1,538,000 2021-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719642.html 0 0
  $1,558,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815296.html 0 0
  $1,558,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823521.html 0 0
  $1,560,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636075.html 0 0
  $1,560,000 2021-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2930146.html 0 0
  $1,568,000 2021-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2866550.html 0 0
  $1,570,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812421.html 0 0
  $1,588,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2702208.html 0 0
  $1,588,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2702215.html 0 0
  $1,588,000 2021-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745044.html 0 0
  $1,588,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769541.html 0 0
  $1,588,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831782.html 0 0
  $1,588,000 2021-08-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2852106.html 0 0
  $1,588,000 2021-08-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2861354.html 0 0
  $1,588,000 2021-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2901476.html 0 0
  $1,588,000 2021-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2933100.html 0 0
  $1,590,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653557.html 0 0
  $1,590,000 2021-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666799.html 0 0
  $1,590,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2671180.html 0 0
  $1,598,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783205.html 0 0
  $1,598,000 2021-08-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2858211.html 0 0
  $1,598,000 2021-08-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2859650.html 0 0
  $1,620,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607247.html 0 0
  $1,620,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641396.html 0 0
  $1,620,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713424.html 0 0
  $1,638,000 2021-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719287.html 0 0
  $1,668,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808200.html 0 0
  $1,668,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808209.html 0 0
  $1,668,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808221.html 0 0
  $1,668,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811538.html 0 0
  $1,668,000 2021-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2871242.html 0 0
  $1,680,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608493.html 0 0
  $1,680,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639790.html 0 0
  $1,680,000 2021-08-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2850349.html 0 0
  $1,688,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808884.html 0 0
  $1,688,000 2021-08-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2860384.html 0 0
  $1,720,000 2021-06-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789625.html 0 0
  $1,750,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785994.html 0 0
  $1,798,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656316.html 0 0
  $1,880,000 2021-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725601.html 0 0