1. 2016 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2016 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,119,333

  最低價: $750,000

  最高價: $1,498,000

  預計TRADE-IN車價: $895,467

 2. 找到81個用家提供的交易來源

  2016 BMW 寶馬 520I 2.0 找到81個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $750,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537211.html 0 0
  $828,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518817.html 0 0
  $828,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569514.html 0 0
  $828,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631187.html 0 0
  $870,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518957.html 0 0
  $870,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573724.html 0 0
  $870,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634674.html 0 0
  $890,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728707.html 0 0
  $978,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614819.html 0 0
  $978,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635928.html 0 0
  $980,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612590.html 0 0
  $988,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725008.html 0 0
  $990,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573742.html 0 0
  $990,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616775.html 0 0
  $990,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616809.html 0 0
  $990,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769380.html 0 0
  $990,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772377.html 0 0
  $990,000 2021-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2777052.html 0 0
  $998,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769741.html 0 0
  $998,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831470.html 0 0
  $999,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801981.html 0 0
  $1,000,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772968.html 0 0
  $1,006,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607303.html 0 0
  $1,010,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772286.html 0 0
  $1,020,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520907.html 0 0
  $1,020,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575409.html 0 0
  $1,028,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2774025.html 0 0
  $1,028,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780816.html 0 0
  $1,028,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780817.html 0 0
  $1,028,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803463.html 0 0
  $1,030,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2804983.html 0 0
  $1,038,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526263.html 0 0
  $1,038,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707188.html 0 0
  $1,040,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555301.html 0 0
  $1,050,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520769.html 0 0
  $1,050,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526998.html 0 0
  $1,050,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581509.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568546.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568548.html 0 0
  $1,068,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635994.html 0 0
  $1,068,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636252.html 0 0
  $1,088,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544319.html 0 0
  $1,088,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544329.html 0 0
  $1,088,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2735595.html 0 0
  $1,090,000 2021-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2756070.html 0 0
  $1,090,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796433.html 0 0
  $1,099,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519918.html 0 0
  $1,120,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767111.html 0 0
  $1,128,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637792.html 0 0
  $1,138,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657414.html 0 0
  $1,138,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2757992.html 0 0
  $1,150,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2736891.html 0 0
  $1,168,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784704.html 0 0
  $1,178,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553638.html 0 0
  $1,180,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646907.html 0 0
  $1,180,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649012.html 0 0
  $1,180,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650226.html 0 0
  $1,180,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2716781.html 0 0
  $1,180,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724533.html 0 0
  $1,180,000 2021-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2757310.html 0 0
  $1,190,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573333.html 0 0
  $1,238,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726720.html 0 0
  $1,260,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758194.html 0 0
  $1,268,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696289.html 0 0
  $1,298,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776372.html 0 0
  $1,298,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2838019.html 0 0
  $1,338,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714365.html 0 0
  $1,368,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658599.html 0 0
  $1,378,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801239.html 0 0
  $1,380,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799576.html 0 0
  $1,380,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812552.html 0 0
  $1,380,000 2021-07-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831925.html 0 0
  $1,390,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2779259.html 0 0
  $1,390,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782431.html 0 0
  $1,390,000 2021-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2810334.html 0 0
  $1,420,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2738183.html 0 0
  $1,420,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770301.html 0 0
  $1,460,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714520.html 0 0
  $1,460,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749114.html 0 0
  $1,490,000 2021-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2715468.html 0 0
  $1,498,000 2021-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699858.html 0 0