1. 2016 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2016 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,090,813

  最低價: $750,000

  最高價: $1,550,000

  預計TRADE-IN車價: $872,650

 2. 找到32個用家提供的交易來源

  2016 BMW 寶馬 520I 2.0 找到32個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $750,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537211.html 0 0
  $828,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518817.html 0 0
  $828,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569514.html 0 0
  $870,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518957.html 0 0
  $870,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573724.html 0 0
  $990,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573742.html 0 0
  $1,020,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520907.html 0 0
  $1,020,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575409.html 0 0
  $1,038,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526263.html 0 0
  $1,040,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555301.html 0 0
  $1,050,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520769.html 0 0
  $1,050,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526998.html 0 0
  $1,068,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446976.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568546.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568548.html 0 0
  $1,088,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544319.html 0 0
  $1,088,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544329.html 0 0
  $1,089,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388058.html 0 0
  $1,099,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519918.html 0 0
  $1,100,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381869.html 0 0
  $1,138,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407524.html 0 0
  $1,178,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553638.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406223.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406229.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406231.html 0 0
  $1,190,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418323.html 0 0
  $1,190,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437169.html 0 0
  $1,190,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573333.html 0 0
  $1,198,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400718.html 0 0
  $1,330,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419021.html 0 0
  $1,380,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360995.html 0 0
  $1,550,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382134.html 0 0