1. 2015 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2015 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,126,800

  最低價: $750,000

  最高價: $1,320,000

  預計TRADE-IN車價: $901,440

 2. 找到35個用家提供的交易來源

  2015 BMW 寶馬 520I 2.0 找到35個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $750,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350835.html 0 0
  $900,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384953.html 0 0
  $980,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334065.html 0 0
  $988,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395300.html 0 0
  $998,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383384.html 0 0
  $998,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395549.html 0 0
  $1,038,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384751.html 0 0
  $1,048,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423685.html 0 0
  $1,058,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389043.html 0 0
  $1,058,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389298.html 0 0
  $1,080,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414861.html 0 0
  $1,088,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419038.html 0 0
  $1,088,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419591.html 0 0
  $1,090,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336173.html 0 0
  $1,090,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367307.html 0 0
  $1,120,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418013.html 0 0
  $1,128,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441172.html 0 0
  $1,138,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411622.html 0 0
  $1,138,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412114.html 0 0
  $1,150,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427488.html 0 0
  $1,158,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367727.html 0 0
  $1,180,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376793.html 0 0
  $1,188,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367770.html 0 0
  $1,188,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376908.html 0 0
  $1,188,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414818.html 0 0
  $1,188,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418618.html 0 0
  $1,200,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373931.html 0 0
  $1,230,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447066.html 0 0
  $1,258,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363656.html 0 0
  $1,260,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386593.html 0 0
  $1,268,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442961.html 0 0
  $1,288,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382073.html 0 0
  $1,288,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383462.html 0 0
  $1,310,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408349.html 0 0
  $1,320,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406162.html 0 0