1. 2013 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2013 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$851,957

  最低價: $568,000

  最高價: $1,108,000

  預計TRADE-IN車價: $681,566

 2. 找到47個用家提供的交易來源

  2013 BMW 寶馬 520I 2.0 找到47個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $568,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436099.html 0 0
  $599,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404629.html 0 0
  $616,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401458.html 0 0
  $630,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356290.html 0 0
  $650,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410740.html 0 0
  $650,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434094.html 0 0
  $720,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372173.html 0 0
  $738,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417069.html 0 0
  $758,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339428.html 0 0
  $758,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380270.html 0 0
  $768,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356408.html 0 0
  $780,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442071.html 0 0
  $790,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380021.html 0 0
  $798,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340026.html 0 0
  $800,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380559.html 0 0
  $800,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408201.html 0 0
  $800,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437130.html 0 0
  $820,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373233.html 0 0
  $828,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430628.html 0 0
  $838,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410999.html 0 0
  $860,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2305993.html 0 0
  $878,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378514.html 0 0
  $880,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442816.html 0 0
  $888,000 2019-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2284142.html 0 0
  $888,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330811.html 0 0
  $888,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356735.html 0 0
  $888,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364046.html 0 0
  $888,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441749.html 0 0
  $889,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421840.html 0 0
  $890,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345565.html 0 0
  $890,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348553.html 0 0
  $899,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380154.html 0 0
  $899,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437373.html 0 0
  $920,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378055.html 0 0
  $938,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416252.html 0 0
  $950,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378729.html 0 0
  $958,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380062.html 0 0
  $958,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428998.html 0 0
  $958,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433642.html 0 0
  $980,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421987.html 0 0
  $988,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429099.html 0 0
  $998,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340917.html 0 0
  $998,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391477.html 0 0
  $998,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442493.html 0 0
  $1,028,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359237.html 0 0
  $1,028,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412410.html 0 0
  $1,108,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369888.html 0 0