1. 2012 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2012 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$804,527

  最低價: $450,000

  最高價: $1,680,000

  預計TRADE-IN車價: $643,622

 2. 找到55個用家提供的交易來源

  2012 BMW 寶馬 520I 2.0 找到55個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $450,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401418.html 0 0
  $470,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390737.html 0 0
  $580,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349729.html 0 0
  $588,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389056.html 0 0
  $658,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417592.html 0 0
  $690,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327004.html 0 0
  $698,000 2019-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2312646.html 0 0
  $698,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358193.html 0 0
  $700,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384670.html 0 0
  $700,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409975.html 0 0
  $710,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428551.html 0 0
  $728,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388903.html 0 0
  $738,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337403.html 0 0
  $738,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364404.html 0 0
  $738,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403820.html 0 0
  $738,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427667.html 0 0
  $745,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388839.html 0 0
  $750,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393495.html 0 0
  $750,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413342.html 0 0
  $760,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446908.html 0 0
  $768,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326616.html 0 0
  $768,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370970.html 0 0
  $768,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418326.html 0 0
  $770,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369842.html 0 0
  $780,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414628.html 0 0
  $788,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334764.html 0 0
  $788,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403208.html 0 0
  $788,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413617.html 0 0
  $788,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414162.html 0 0
  $788,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440462.html 0 0
  $790,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395167.html 0 0
  $798,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335978.html 0 0
  $798,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376870.html 0 0
  $800,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413107.html 0 0
  $834,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398003.html 0 0
  $850,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343918.html 0 0
  $850,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412769.html 0 0
  $860,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2313686.html 0 0
  $860,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387195.html 0 0
  $860,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412812.html 0 0
  $868,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365376.html 0 0
  $868,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439539.html 0 0
  $880,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385617.html 0 0
  $888,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397740.html 0 0
  $888,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414820.html 0 0
  $890,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328723.html 0 0
  $890,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359997.html 0 0
  $890,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380168.html 0 0
  $890,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430776.html 0 0
  $898,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368674.html 0 0
  $898,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385540.html 0 0
  $990,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377632.html 0 0
  $1,050,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424533.html 0 0
  $1,060,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360792.html 0 0
  $1,680,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408704.html 0 0