1. 2011 BMW 寶馬 520I 2.0 中古車價格

  2011 BMW 520I 2.0

  網上放售平均價 NTD$752,487

  最低價: $500,000

  最高價: $958,000

  預計TRADE-IN車價: $601,990

 2. 找到39個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 520I 2.0 找到39個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $500,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407252.html 0 0
  $500,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552696.html 0 0
  $569,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376727.html 0 0
  $620,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420957.html 0 0
  $660,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389164.html 0 0
  $668,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629868.html 0 0
  $698,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352554.html 0 0
  $698,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558328.html 0 0
  $698,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619627.html 0 0
  $699,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546236.html 0 0
  $700,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2312503.html 0 0
  $700,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380512.html 0 0
  $700,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547601.html 0 0
  $710,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358225.html 0 0
  $710,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574118.html 0 0
  $718,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589992.html 0 0
  $738,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350572.html 0 0
  $758,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392368.html 0 0
  $758,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403632.html 0 0
  $788,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542165.html 0 0
  $790,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372671.html 0 0
  $790,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377627.html 0 0
  $790,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386455.html 0 0
  $790,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389862.html 0 0
  $795,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387007.html 0 0
  $798,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536649.html 0 0
  $798,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539406.html 0 0
  $800,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353597.html 0 0
  $820,000 2020-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333653.html 0 0
  $838,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329191.html 0 0
  $838,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380163.html 0 0
  $838,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383408.html 0 0
  $838,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413433.html 0 0
  $838,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433584.html 0 0
  $850,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340082.html 0 0
  $850,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571228.html 0 0
  $858,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331790.html 0 0
  $880,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443773.html 0 0
  $958,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560890.html 0 0