1. BMW 寶馬 435I M SPORT COUPE 中古車價格

  2. 寶馬 435I M SPORT COUPE 中古車價格 ※ 台灣
    年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
    2013 1,368,000 1,198,000 1,550,000 6
    2014 1,445,000 1,200,000 1,760,000 25
    2015 1,503,750 1,350,000 1,680,000 8