1. BMW 寶馬 428I M SPORT COUPE 中古車價格

 2. 寶馬 428I M SPORT COUPE 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2013 1,143,333 980,000 1,250,000 6
  2014 1,263,871 1,068,000 1,450,000 31
  2015 1,343,444 1,000,000 1,680,000 63
  2016 1,450,974 1,230,000 1,630,000 39