1. BMW 寶馬 428I M SPORT COUPE 中古車價格

 2. 寶馬 428I M SPORT COUPE 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2013 1,141,619 980,000 1,288,000 21
  2014 1,197,207 850,000 1,588,000 116
  2015 1,292,658 800,000 1,560,000 120
  2016 1,370,618 740,000 1,630,000 55