1. 2015 BMW 寶馬 420I COUPE 中古車價格

  2015 BMW 420I COUPE

  網上放售平均價 NTD$1,199,875

  最低價: $1,000,000

  最高價: $1,350,000

  預計TRADE-IN車價: $959,900

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2015 BMW 寶馬 420I COUPE 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,000,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446563.html 0 0
  $1,050,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380493.html 0 0
  $1,150,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400980.html 0 0
  $1,180,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375091.html 0 0
  $1,180,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382690.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394393.html 0 0
  $1,180,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422259.html 0 0
  $1,190,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350627.html 0 0
  $1,190,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367552.html 0 0
  $1,190,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396330.html 0 0
  $1,230,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356901.html 0 0
  $1,230,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359803.html 0 0
  $1,238,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390840.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344911.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346414.html 0 0
  $1,350,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342265.html 0 0