1. 2014 BMW 寶馬 420I COUPE 中古車價格

  2014 BMW 420I COUPE

  網上放售平均價 NTD$971,174

  最低價: $498,000

  最高價: $1,480,000

  預計TRADE-IN車價: $776,939

 2. 找到23個用家提供的交易來源

  2014 BMW 寶馬 420I COUPE 找到23個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $498,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385336.html 0 0
  $700,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438114.html 0 0
  $700,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439282.html 0 0
  $700,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444298.html 0 0
  $780,000 2019-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2285095.html 0 0
  $780,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384549.html 0 0
  $800,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375583.html 0 0
  $839,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384152.html 0 0
  $890,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350802.html 0 0
  $898,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399760.html 0 0
  $960,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380179.html 0 0
  $988,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428189.html 0 0
  $1,020,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423253.html 0 0
  $1,030,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399358.html 0 0
  $1,036,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354931.html 0 0
  $1,058,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370444.html 0 0
  $1,060,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343023.html 0 0
  $1,060,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423240.html 0 0
  $1,080,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399698.html 0 0
  $1,100,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340908.html 0 0
  $1,400,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422473.html 0 0
  $1,480,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366030.html 0 0
  $1,480,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366717.html 0 0