1. 2013 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2013 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$1,063,167

  最低價: $950,000

  最高價: $1,180,000

  預計TRADE-IN車價: $850,533

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2013 BMW 寶馬 335I 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $950,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423806.html 0 0
  $960,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442874.html 0 0
  $976,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430358.html 0 0
  $980,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418567.html 0 0
  $990,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610781.html 0 0
  $999,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353645.html 0 0
  $1,000,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419460.html 0 0
  $1,050,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390850.html 0 0
  $1,080,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360730.html 0 0
  $1,080,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526014.html 0 0
  $1,080,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643781.html 0 0
  $1,098,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547555.html 0 0
  $1,098,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577210.html 0 0
  $1,150,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360185.html 0 0
  $1,150,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428977.html 0 0
  $1,158,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528702.html 0 0
  $1,158,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624104.html 0 0
  $1,180,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519645.html 0 0