1. 2013 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2013 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$1,066,000

  最低價: $950,000

  最高價: $1,180,000

  預計TRADE-IN車價: $852,800

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2013 BMW 寶馬 335I 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $950,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658731.html 0 0
  $950,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2692885.html 0 0
  $990,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610781.html 0 0
  $990,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2671174.html 0 0
  $998,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2752946.html 0 0
  $998,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808718.html 0 0
  $1,068,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658150.html 0 0
  $1,080,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526014.html 0 0
  $1,080,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643781.html 0 0
  $1,080,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759392.html 0 0
  $1,098,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547555.html 0 0
  $1,098,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577210.html 0 0
  $1,158,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528702.html 0 0
  $1,158,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624104.html 0 0
  $1,180,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519645.html 0 0
  $1,180,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701439.html 0 0