1. 2009 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2009 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$523,111

  最低價: $230,000

  最高價: $638,000

  預計TRADE-IN車價: $418,489

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 335I 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $230,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2828911.html 0 0
  $368,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726471.html 0 0
  $468,000 2021-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2687866.html 0 0
  $498,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2716899.html 0 0
  $498,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776792.html 0 0
  $518,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545787.html 0 0
  $538,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629756.html 0 0
  $538,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638546.html 0 0
  $538,000 2021-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2660184.html 0 0
  $538,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2676491.html 0 0
  $538,000 2021-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709347.html 0 0
  $568,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539984.html 0 0
  $568,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544409.html 0 0
  $568,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567758.html 0 0
  $568,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577771.html 0 0
  $598,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2775925.html 0 0
  $638,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742219.html 0 0
  $638,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773439.html 0 0