1. 2008 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2008 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$475,130

  最低價: $288,000

  最高價: $638,000

  預計TRADE-IN車價: $380,104

 2. 找到54個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 335I 找到54個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $288,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347799.html 0 0
  $378,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350410.html 0 0
  $380,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436027.html 0 0
  $390,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655249.html 0 0
  $398,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645984.html 0 0
  $408,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584565.html 0 0
  $428,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353867.html 0 0
  $428,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421151.html 0 0
  $428,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520956.html 0 0
  $438,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367894.html 0 0
  $438,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421529.html 0 0
  $438,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443933.html 0 0
  $438,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572044.html 0 0
  $438,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648214.html 0 0
  $450,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418569.html 0 0
  $450,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523177.html 0 0
  $450,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640024.html 0 0
  $458,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365530.html 0 0
  $458,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370936.html 0 0
  $458,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415472.html 0 0
  $458,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415475.html 0 0
  $458,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520903.html 0 0
  $458,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585299.html 0 0
  $468,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417530.html 0 0
  $468,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517911.html 0 0
  $468,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519317.html 0 0
  $468,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519318.html 0 0
  $468,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595014.html 0 0
  $468,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625964.html 0 0
  $468,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655125.html 0 0
  $468,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656007.html 0 0
  $480,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421500.html 0 0
  $488,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342618.html 0 0
  $488,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348772.html 0 0
  $488,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352475.html 0 0
  $488,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359189.html 0 0
  $488,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366200.html 0 0
  $489,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397552.html 0 0
  $498,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363172.html 0 0
  $498,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416511.html 0 0
  $498,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535974.html 0 0
  $498,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536535.html 0 0
  $498,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563891.html 0 0
  $498,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563972.html 0 0
  $500,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415254.html 0 0
  $528,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441716.html 0 0
  $528,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526430.html 0 0
  $536,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431856.html 0 0
  $556,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376667.html 0 0
  $580,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353953.html 0 0
  $598,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336776.html 0 0
  $600,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580926.html 0 0
  $638,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619570.html 0 0
  $638,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650329.html 0 0