1. 2008 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2008 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$460,125

  最低價: $300,000

  最高價: $668,000

  預計TRADE-IN車價: $368,100

 2. 找到48個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 335I 找到48個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $300,000 2021-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734053.html 0 0
  $300,000 2021-06-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795925.html 0 0
  $328,000 2021-06-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2791071.html 0 0
  $348,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769229.html 0 0
  $348,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830147.html 0 0
  $378,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725064.html 0 0
  $380,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2689712.html 0 0
  $388,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707374.html 0 0
  $390,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655249.html 0 0
  $398,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645984.html 0 0
  $400,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2757852.html 0 0
  $400,000 2021-07-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2817846.html 0 0
  $408,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584565.html 0 0
  $408,000 2021-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2775592.html 0 0
  $428,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520956.html 0 0
  $428,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731842.html 0 0
  $428,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2786239.html 0 0
  $428,000 2021-06-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2790748.html 0 0
  $428,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793733.html 0 0
  $438,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572044.html 0 0
  $438,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648214.html 0 0
  $450,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523177.html 0 0
  $450,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640024.html 0 0
  $450,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695314.html 0 0
  $458,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520903.html 0 0
  $458,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585299.html 0 0
  $468,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517911.html 0 0
  $468,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519317.html 0 0
  $468,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519318.html 0 0
  $468,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595014.html 0 0
  $468,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625964.html 0 0
  $468,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655125.html 0 0
  $468,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656007.html 0 0
  $488,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2748351.html 0 0
  $488,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831623.html 0 0
  $498,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535974.html 0 0
  $498,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536535.html 0 0
  $498,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563891.html 0 0
  $498,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563972.html 0 0
  $528,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526430.html 0 0
  $538,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771292.html 0 0
  $550,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797321.html 0 0
  $598,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837671.html 0 0
  $600,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580926.html 0 0
  $628,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2825121.html 0 0
  $638,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619570.html 0 0
  $638,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650329.html 0 0
  $668,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772015.html 0 0