1. 2006 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2006 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$398,778

  最低價: $298,000

  最高價: $548,000

  預計TRADE-IN車價: $319,022

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 335I 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $298,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618289.html 0 0
  $340,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541294.html 0 0
  $340,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544851.html 0 0
  $340,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571468.html 0 0
  $340,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575568.html 0 0
  $340,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608195.html 0 0
  $340,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608260.html 0 0
  $388,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556209.html 0 0
  $390,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372691.html 0 0
  $398,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423360.html 0 0
  $398,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542004.html 0 0
  $398,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564635.html 0 0
  $428,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368639.html 0 0
  $428,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421596.html 0 0
  $438,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436761.html 0 0
  $498,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2295798.html 0 0
  $528,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595616.html 0 0
  $548,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596811.html 0 0