1. 2006 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2006 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$375,880

  最低價: $258,000

  最高價: $600,000

  預計TRADE-IN車價: $300,704

 2. 找到25個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 335I 找到25個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $258,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808840.html 0 0
  $298,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618289.html 0 0
  $298,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2673584.html 0 0
  $298,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745541.html 0 0
  $298,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823345.html 0 0
  $340,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541294.html 0 0
  $340,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544851.html 0 0
  $340,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571468.html 0 0
  $340,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575568.html 0 0
  $340,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608195.html 0 0
  $340,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608260.html 0 0
  $340,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669312.html 0 0
  $340,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2672853.html 0 0
  $340,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732552.html 0 0
  $340,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733414.html 0 0
  $340,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793540.html 0 0
  $388,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556209.html 0 0
  $398,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542004.html 0 0
  $398,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564635.html 0 0
  $398,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713961.html 0 0
  $399,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740611.html 0 0
  $528,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595616.html 0 0
  $548,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596811.html 0 0
  $550,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784675.html 0 0
  $600,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720472.html 0 0