1. 2008 BMW 寶馬 335I COUPE 中古車價格

  2008 BMW 335I COUPE

  網上放售平均價 NTD$434,600

  最低價: $48,000

  最高價: $638,000

  預計TRADE-IN車價: $347,680

 2. 找到25個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 335I COUPE 找到25個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $48,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396680.html 0 0
  $50,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399118.html 0 0
  $59,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375578.html 0 0
  $208,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370453.html 0 0
  $328,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379268.html 0 0
  $388,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548413.html 0 0
  $388,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610683.html 0 0
  $467,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413730.html 0 0
  $488,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609056.html 0 0
  $490,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395655.html 0 0
  $490,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434617.html 0 0
  $490,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445991.html 0 0
  $490,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602200.html 0 0
  $498,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510544.html 0 0
  $498,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570817.html 0 0
  $500,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344451.html 0 0
  $500,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419435.html 0 0
  $500,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509378.html 0 0
  $530,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376058.html 0 0
  $538,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366033.html 0 0
  $550,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2325308.html 0 0
  $550,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344435.html 0 0
  $589,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435507.html 0 0
  $590,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529869.html 0 0
  $638,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558345.html 0 0