1. 2007 BMW 寶馬 335I COUPE 中古車價格

  2007 BMW 335I COUPE

  網上放售平均價 NTD$432,621

  最低價: $278,000

  最高價: $588,000

  預計TRADE-IN車價: $346,097

 2. 找到58個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 335I COUPE 找到58個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $278,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384630.html 0 0
  $298,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447599.html 0 0
  $315,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526551.html 0 0
  $328,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358374.html 0 0
  $330,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651738.html 0 0
  $350,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510421.html 0 0
  $350,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576093.html 0 0
  $358,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346983.html 0 0
  $358,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412101.html 0 0
  $368,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340914.html 0 0
  $368,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397000.html 0 0
  $388,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611400.html 0 0
  $390,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2494953.html 0 0
  $398,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401655.html 0 0
  $398,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423921.html 0 0
  $398,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515353.html 0 0
  $398,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585450.html 0 0
  $398,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645957.html 0 0
  $418,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431784.html 0 0
  $418,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524840.html 0 0
  $418,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541249.html 0 0
  $418,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571496.html 0 0
  $418,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583607.html 0 0
  $418,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608239.html 0 0
  $418,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645640.html 0 0
  $420,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590594.html 0 0
  $428,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386637.html 0 0
  $428,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400942.html 0 0
  $428,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548896.html 0 0
  $428,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605592.html 0 0
  $430,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597776.html 0 0
  $438,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378838.html 0 0
  $438,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385659.html 0 0
  $438,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552346.html 0 0
  $438,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607006.html 0 0
  $438,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642538.html 0 0
  $450,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371467.html 0 0
  $455,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366398.html 0 0
  $458,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375085.html 0 0
  $458,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428757.html 0 0
  $458,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537581.html 0 0
  $468,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411194.html 0 0
  $468,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562001.html 0 0
  $468,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622257.html 0 0
  $478,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375443.html 0 0
  $478,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375447.html 0 0
  $478,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551300.html 0 0
  $489,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577041.html 0 0
  $498,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352867.html 0 0
  $498,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374221.html 0 0
  $498,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407921.html 0 0
  $518,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542089.html 0 0
  $528,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551270.html 0 0
  $530,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380259.html 0 0
  $538,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396678.html 0 0
  $555,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423945.html 0 0
  $588,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551526.html 0 0
  $588,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613963.html 0 0