1. 2008 BMW 寶馬 335I CONV 中古車價格

  2008 BMW 335I CONV

  網上放售平均價 NTD$573,412

  最低價: $458,000

  最高價: $780,000

  預計TRADE-IN車價: $458,729

 2. 找到17個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 335I CONV 找到17個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $458,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368999.html 0 0
  $458,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421223.html 0 0
  $458,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578400.html 0 0
  $480,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382931.html 0 0
  $488,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428511.html 0 0
  $498,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571944.html 0 0
  $526,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397619.html 0 0
  $550,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431671.html 0 0
  $580,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363401.html 0 0
  $580,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380573.html 0 0
  $600,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336864.html 0 0
  $600,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353694.html 0 0
  $628,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551310.html 0 0
  $638,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516896.html 0 0
  $658,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526233.html 0 0
  $768,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572441.html 0 0
  $780,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513177.html 0 0