1. 2007 BMW 寶馬 335I CONV 中古車價格

  2007 BMW 335I CONV

  網上放售平均價 NTD$557,063

  最低價: $380,000

  最高價: $790,000

  預計TRADE-IN車價: $445,650

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 335I CONV 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $380,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524275.html 0 0
  $425,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373465.html 0 0
  $430,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632859.html 0 0
  $498,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579564.html 0 0
  $498,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586180.html 0 0
  $558,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400031.html 0 0
  $558,000 2020-08-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508179.html 0 0
  $558,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562604.html 0 0
  $559,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394379.html 0 0
  $577,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379687.html 0 0
  $588,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409310.html 0 0
  $588,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585020.html 0 0
  $598,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414142.html 0 0
  $648,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371286.html 0 0
  $660,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377963.html 0 0
  $790,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370779.html 0 0