1. 2012 BMW 寶馬 328I 2.0 中古車價格

  2012 BMW 328I 2.0

  網上放售平均價 NTD$788,241

  最低價: $398,000

  最高價: $1,050,000

  預計TRADE-IN車價: $630,593

 2. 找到220個用家提供的交易來源

  2012 BMW 寶馬 328I 2.0 找到220個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $398,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395883.html 0 0
  $458,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382123.html 0 0
  $498,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378998.html 0 0
  $528,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400525.html 0 0
  $600,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344227.html 0 0
  $600,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344238.html 0 0
  $600,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420514.html 0 0
  $600,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427191.html 0 0
  $620,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351528.html 0 0
  $620,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442645.html 0 0
  $628,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344232.html 0 0
  $628,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420513.html 0 0
  $638,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331441.html 0 0
  $650,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390791.html 0 0
  $650,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423904.html 0 0
  $658,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401893.html 0 0
  $660,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2305490.html 0 0
  $668,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413074.html 0 0
  $668,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447037.html 0 0
  $680,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378589.html 0 0
  $680,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430216.html 0 0
  $688,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330183.html 0 0
  $688,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404704.html 0 0
  $690,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396833.html 0 0
  $690,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428280.html 0 0
  $698,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2202324.html 0 0
  $698,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384307.html 0 0
  $698,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434068.html 0 0
  $698,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434284.html 0 0
  $698,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436626.html 0 0
  $698,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446170.html 0 0
  $700,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360137.html 0 0
  $700,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373421.html 0 0
  $700,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381018.html 0 0
  $700,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383260.html 0 0
  $700,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439705.html 0 0
  $708,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416644.html 0 0
  $710,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430750.html 0 0
  $720,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444341.html 0 0
  $728,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368661.html 0 0
  $728,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379736.html 0 0
  $728,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383561.html 0 0
  $728,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403119.html 0 0
  $728,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435318.html 0 0
  $730,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409510.html 0 0
  $735,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369192.html 0 0
  $738,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356228.html 0 0
  $740,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369185.html 0 0
  $748,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412057.html 0 0
  $750,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335206.html 0 0
  $750,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343064.html 0 0
  $750,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344406.html 0 0
  $750,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357337.html 0 0
  $750,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361765.html 0 0
  $750,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385142.html 0 0
  $750,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397380.html 0 0
  $750,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423224.html 0 0
  $750,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428357.html 0 0
  $750,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440768.html 0 0
  $750,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442765.html 0 0
  $750,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444418.html 0 0
  $758,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332292.html 0 0
  $758,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335930.html 0 0
  $758,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339197.html 0 0
  $758,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344225.html 0 0
  $758,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344239.html 0 0
  $758,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373781.html 0 0
  $758,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391460.html 0 0
  $758,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395124.html 0 0
  $758,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406003.html 0 0
  $758,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420435.html 0 0
  $758,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420515.html 0 0
  $758,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420516.html 0 0
  $760,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375363.html 0 0
  $760,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380059.html 0 0
  $760,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386526.html 0 0
  $760,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389724.html 0 0
  $760,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428878.html 0 0
  $766,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396052.html 0 0
  $768,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352143.html 0 0
  $768,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369953.html 0 0
  $768,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397804.html 0 0
  $768,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403303.html 0 0
  $768,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404288.html 0 0
  $768,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432382.html 0 0
  $769,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357785.html 0 0
  $770,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425274.html 0 0
  $778,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372412.html 0 0
  $778,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383571.html 0 0
  $778,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394454.html 0 0
  $778,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423275.html 0 0
  $780,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353758.html 0 0
  $780,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369614.html 0 0
  $780,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423182.html 0 0
  $780,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423189.html 0 0
  $780,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423195.html 0 0
  $780,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425225.html 0 0
  $780,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425251.html 0 0
  $788,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342403.html 0 0
  $788,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342458.html 0 0
  $788,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342798.html 0 0
  $788,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343153.html 0 0
  $788,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349386.html 0 0
  $788,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361461.html 0 0
  $788,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370409.html 0 0
  $788,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379737.html 0 0
  $788,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399859.html 0 0
  $788,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399872.html 0 0
  $790,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362414.html 0 0
  $790,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423093.html 0 0
  $790,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425256.html 0 0
  $790,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425261.html 0 0
  $790,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436194.html 0 0
  $790,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442753.html 0 0
  $798,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331551.html 0 0
  $798,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342925.html 0 0
  $798,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348046.html 0 0
  $798,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354780.html 0 0
  $798,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357139.html 0 0
  $798,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370439.html 0 0
  $798,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399867.html 0 0
  $798,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420317.html 0 0
  $798,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425807.html 0 0
  $798,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435801.html 0 0
  $799,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419935.html 0 0
  $800,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386591.html 0 0
  $800,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388471.html 0 0
  $800,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396829.html 0 0
  $800,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396859.html 0 0
  $800,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423178.html 0 0
  $800,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425309.html 0 0
  $800,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438470.html 0 0
  $800,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442767.html 0 0
  $800,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442770.html 0 0
  $808,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340733.html 0 0
  $809,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416441.html 0 0
  $810,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354363.html 0 0
  $818,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367162.html 0 0
  $820,000 2020-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333737.html 0 0
  $820,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352127.html 0 0
  $820,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404286.html 0 0
  $820,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443846.html 0 0
  $825,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385802.html 0 0
  $828,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334414.html 0 0
  $828,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353818.html 0 0
  $828,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434149.html 0 0
  $829,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430444.html 0 0
  $830,000 2020-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332981.html 0 0
  $830,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339205.html 0 0
  $830,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369951.html 0 0
  $830,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390150.html 0 0
  $830,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391461.html 0 0
  $830,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399674.html 0 0
  $830,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433232.html 0 0
  $830,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442781.html 0 0
  $830,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444430.html 0 0
  $835,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373355.html 0 0
  $838,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355966.html 0 0
  $838,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374086.html 0 0
  $838,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389337.html 0 0
  $838,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418153.html 0 0
  $838,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446929.html 0 0
  $840,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367018.html 0 0
  $840,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420542.html 0 0
  $840,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421533.html 0 0
  $850,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364763.html 0 0
  $850,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365781.html 0 0
  $850,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366639.html 0 0
  $850,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371033.html 0 0
  $850,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375354.html 0 0
  $850,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378723.html 0 0
  $850,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382312.html 0 0
  $850,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382324.html 0 0
  $850,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384762.html 0 0
  $850,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423165.html 0 0
  $850,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423167.html 0 0
  $850,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434970.html 0 0
  $859,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392877.html 0 0
  $859,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409134.html 0 0
  $860,000 2020-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333518.html 0 0
  $860,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335836.html 0 0
  $860,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388178.html 0 0
  $868,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327628.html 0 0
  $868,000 2020-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333738.html 0 0
  $868,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352477.html 0 0
  $876,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393588.html 0 0
  $880,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348151.html 0 0
  $880,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366050.html 0 0
  $880,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375344.html 0 0
  $880,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417210.html 0 0
  $880,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419846.html 0 0
  $880,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423496.html 0 0
  $880,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428384.html 0 0
  $880,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442883.html 0 0
  $888,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352278.html 0 0
  $890,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327012.html 0 0
  $890,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350317.html 0 0
  $890,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362204.html 0 0
  $890,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428882.html 0 0
  $898,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331396.html 0 0
  $898,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354855.html 0 0
  $898,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368391.html 0 0
  $898,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422052.html 0 0
  $898,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436861.html 0 0
  $900,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2313039.html 0 0
  $900,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335147.html 0 0
  $900,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373059.html 0 0
  $900,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397285.html 0 0
  $900,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402610.html 0 0
  $920,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399065.html 0 0
  $930,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350204.html 0 0
  $930,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402344.html 0 0
  $950,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357301.html 0 0
  $950,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428439.html 0 0
  $968,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384843.html 0 0
  $980,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376997.html 0 0
  $990,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366198.html 0 0
  $990,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368650.html 0 0
  $998,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348272.html 0 0
  $1,050,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443898.html 0 0