1. 2007 BMW 寶馬 325I 中古車價格

  2007 BMW 325I

  網上放售平均價 NTD$351,056

  最低價: $130,000

  最高價: $458,000

  預計TRADE-IN車價: $280,844

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 325I 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $130,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426815.html 0 0
  $258,000 2020-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2468556.html 0 0
  $298,000 2020-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591921.html 0 0
  $348,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352184.html 0 0
  $348,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382170.html 0 0
  $350,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377117.html 0 0
  $358,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373040.html 0 0
  $358,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424327.html 0 0
  $358,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534269.html 0 0
  $368,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373066.html 0 0
  $375,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626144.html 0 0
  $378,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576695.html 0 0
  $380,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519516.html 0 0
  $380,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581864.html 0 0
  $388,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361426.html 0 0
  $388,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412014.html 0 0
  $398,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357449.html 0 0
  $458,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371764.html 0 0