1. 2006 BMW 寶馬 325I 中古車價格

  2006 BMW 325I

  網上放售平均價 NTD$243,857

  最低價: $70,000

  最高價: $368,000

  預計TRADE-IN車價: $195,086

 2. 找到28個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 325I 找到28個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $70,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351469.html 0 0
  $70,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363800.html 0 0
  $70,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422023.html 0 0
  $70,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438073.html 0 0
  $70,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443642.html 0 0
  $88,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385320.html 0 0
  $98,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354535.html 0 0
  $220,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547944.html 0 0
  $250,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424514.html 0 0
  $250,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429156.html 0 0
  $268,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405836.html 0 0
  $270,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420790.html 0 0
  $289,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413282.html 0 0
  $289,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562898.html 0 0
  $298,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446233.html 0 0
  $298,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519545.html 0 0
  $298,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543424.html 0 0
  $300,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534190.html 0 0
  $308,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335661.html 0 0
  $308,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388850.html 0 0
  $318,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369543.html 0 0
  $318,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420417.html 0 0
  $328,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349430.html 0 0
  $328,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352117.html 0 0
  $328,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385918.html 0 0
  $328,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425384.html 0 0
  $330,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2495120.html 0 0
  $368,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335057.html 0 0