1. 2005 BMW 寶馬 325I 中古車價格

  2005 BMW 325I

  網上放售平均價 NTD$267,969

  最低價: $150,000

  最高價: $400,000

  預計TRADE-IN車價: $214,375

 2. 找到32個用家提供的交易來源

  2005 BMW 寶馬 325I 找到32個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $150,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435873.html 0 0
  $159,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436255.html 0 0
  $168,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430415.html 0 0
  $188,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441439.html 0 0
  $248,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388520.html 0 0
  $250,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535671.html 0 0
  $258,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344080.html 0 0
  $258,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355760.html 0 0
  $258,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397587.html 0 0
  $258,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556359.html 0 0
  $258,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561722.html 0 0
  $258,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573195.html 0 0
  $258,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630647.html 0 0
  $258,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644017.html 0 0
  $260,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509214.html 0 0
  $268,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341437.html 0 0
  $268,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392047.html 0 0
  $268,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443930.html 0 0
  $268,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546722.html 0 0
  $268,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605716.html 0 0
  $288,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339097.html 0 0
  $288,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421147.html 0 0
  $288,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423153.html 0 0
  $298,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528711.html 0 0
  $308,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342391.html 0 0
  $308,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396880.html 0 0
  $308,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509601.html 0 0
  $308,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568187.html 0 0
  $318,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341903.html 0 0
  $318,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408255.html 0 0
  $318,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537874.html 0 0
  $400,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414233.html 0 0