1. 2010 BMW 寶馬 323I 中古車價格

  2010 BMW 323I

  網上放售平均價 NTD$455,750

  最低價: $350,000

  最高價: $628,000

  預計TRADE-IN車價: $364,600

 2. 找到32個用家提供的交易來源

  2010 BMW 寶馬 323I 找到32個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $350,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440501.html 0 0
  $358,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419993.html 0 0
  $360,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549531.html 0 0
  $388,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535512.html 0 0
  $398,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646610.html 0 0
  $428,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511480.html 0 0
  $428,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546775.html 0 0
  $430,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383265.html 0 0
  $438,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521569.html 0 0
  $438,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558767.html 0 0
  $438,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564392.html 0 0
  $438,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614116.html 0 0
  $438,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617117.html 0 0
  $438,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625954.html 0 0
  $438,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645169.html 0 0
  $450,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553488.html 0 0
  $450,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553825.html 0 0
  $450,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556777.html 0 0
  $450,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645713.html 0 0
  $458,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421236.html 0 0
  $458,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560554.html 0 0
  $458,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637637.html 0 0
  $468,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645922.html 0 0
  $488,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569101.html 0 0
  $498,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514407.html 0 0
  $498,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545506.html 0 0
  $498,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631869.html 0 0
  $500,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508063.html 0 0
  $518,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373954.html 0 0
  $550,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398442.html 0 0
  $558,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588130.html 0 0
  $628,000 2020-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2474642.html 0 0