1. 2009 BMW 寶馬 323I 中古車價格

  2009 BMW 323I

  網上放售平均價 NTD$407,565

  最低價: $328,000

  最高價: $528,000

  預計TRADE-IN車價: $326,052

 2. 找到23個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 323I 找到23個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $328,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391736.html 0 0
  $328,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444618.html 0 0
  $350,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420249.html 0 0
  $360,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624323.html 0 0
  $370,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388190.html 0 0
  $378,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400793.html 0 0
  $380,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409898.html 0 0
  $388,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412708.html 0 0
  $388,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420184.html 0 0
  $388,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425921.html 0 0
  $388,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546551.html 0 0
  $398,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414817.html 0 0
  $398,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517654.html 0 0
  $418,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645061.html 0 0
  $420,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571224.html 0 0
  $428,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443573.html 0 0
  $428,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595845.html 0 0
  $438,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621553.html 0 0
  $458,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346298.html 0 0
  $458,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412312.html 0 0
  $458,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555185.html 0 0
  $498,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346320.html 0 0
  $528,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408832.html 0 0