1. 2016 BMW 寶馬 320I GT 中古車價格

  2016 BMW 320I GT

  網上放售平均價 NTD$1,223,577

  最低價: $637,000

  最高價: $1,338,000

  預計TRADE-IN車價: $978,862

 2. 找到26個用家提供的交易來源

  2016 BMW 寶馬 320I GT 找到26個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $637,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565120.html 0 0
  $1,150,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342710.html 0 0
  $1,150,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400007.html 0 0
  $1,170,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642788.html 0 0
  $1,188,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569270.html 0 0
  $1,198,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561363.html 0 0
  $1,198,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592455.html 0 0
  $1,198,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653010.html 0 0
  $1,230,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618740.html 0 0
  $1,238,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380329.html 0 0
  $1,238,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562536.html 0 0
  $1,258,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432380.html 0 0
  $1,258,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432807.html 0 0
  $1,258,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445589.html 0 0
  $1,260,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355054.html 0 0
  $1,260,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563956.html 0 0
  $1,280,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-1995640.html 0 0
  $1,280,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404475.html 0 0
  $1,280,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608483.html 0 0
  $1,280,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633478.html 0 0
  $1,280,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636202.html 0 0
  $1,280,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641397.html 0 0
  $1,290,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443981.html 0 0
  $1,298,000 2020-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2479364.html 0 0
  $1,318,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409144.html 0 0
  $1,338,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429037.html 0 0