1. 2013 BMW 寶馬 320I GT 中古車價格

  2013 BMW 320I GT

  網上放售平均價 NTD$848,226

  最低價: $639,000

  最高價: $1,050,000

  預計TRADE-IN車價: $678,581

 2. 找到31個用家提供的交易來源

  2013 BMW 寶馬 320I GT 找到31個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $639,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614098.html 0 0
  $698,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544308.html 0 0
  $708,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631165.html 0 0
  $750,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345868.html 0 0
  $750,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411851.html 0 0
  $750,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544024.html 0 0
  $750,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549107.html 0 0
  $750,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573722.html 0 0
  $750,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634675.html 0 0
  $752,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628506.html 0 0
  $790,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386650.html 0 0
  $798,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579750.html 0 0
  $808,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357305.html 0 0
  $818,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533306.html 0 0
  $820,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396671.html 0 0
  $828,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640417.html 0 0
  $828,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640935.html 0 0
  $830,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640927.html 0 0
  $868,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529388.html 0 0
  $928,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519910.html 0 0
  $928,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575035.html 0 0
  $938,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377729.html 0 0
  $938,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380471.html 0 0
  $938,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383450.html 0 0
  $958,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369487.html 0 0
  $968,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441899.html 0 0
  $980,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433566.html 0 0
  $988,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364328.html 0 0
  $998,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338571.html 0 0
  $998,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403885.html 0 0
  $1,050,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364335.html 0 0