1. 2003 BMW 寶馬 320I 2.2 中古車價格

  2003 BMW 320I 2.2

  網上放售平均價 NTD$169,000

  最低價: $120,000

  最高價: $259,000

  預計TRADE-IN車價: $135,200

 2. 找到10個用家提供的交易來源

  2003 BMW 寶馬 320I 2.2 找到10個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $120,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377205.html 0 0
  $120,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525144.html 0 0
  $138,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368146.html 0 0
  $138,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379688.html 0 0
  $158,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414949.html 0 0
  $168,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439801.html 0 0
  $195,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426273.html 0 0
  $195,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557754.html 0 0
  $199,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346285.html 0 0
  $259,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383305.html 0 0