1. 2019 BMW 寶馬 320I 2.0 中古車價格

  2019 BMW 320I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,873,897

  最低價: $1,680,000

  最高價: $2,030,000

  預計TRADE-IN車價: $1,499,118

 2. 找到39個用家提供的交易來源

  2019 BMW 寶馬 320I 2.0 找到39個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,680,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369965.html 0 0
  $1,680,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428449.html 0 0
  $1,720,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366023.html 0 0
  $1,720,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371364.html 0 0
  $1,720,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388973.html 0 0
  $1,720,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393568.html 0 0
  $1,730,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342568.html 0 0
  $1,750,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366022.html 0 0
  $1,750,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382184.html 0 0
  $1,750,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382910.html 0 0
  $1,750,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411427.html 0 0
  $1,750,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416874.html 0 0
  $1,768,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413262.html 0 0
  $1,768,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545702.html 0 0
  $1,830,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353373.html 0 0
  $1,850,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555457.html 0 0
  $1,880,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380971.html 0 0
  $1,880,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393872.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378860.html 0 0
  $1,890,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386070.html 0 0
  $1,890,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411253.html 0 0
  $1,890,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421247.html 0 0
  $1,898,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546261.html 0 0
  $1,898,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575502.html 0 0
  $1,920,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573689.html 0 0
  $1,980,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401275.html 0 0
  $1,980,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401508.html 0 0
  $1,980,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401772.html 0 0
  $1,980,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404884.html 0 0
  $1,990,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380435.html 0 0
  $1,990,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439754.html 0 0
  $2,000,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409690.html 0 0
  $2,030,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363375.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422764.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426470.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426677.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427290.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428952.html 0 0
  $2,030,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431525.html 0 0