1. 2016 BMW 寶馬 320I 2.0 中古車價格

  2016 BMW 320I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,107,672

  最低價: $758,000

  最高價: $1,600,000

  預計TRADE-IN車價: $886,138

 2. 找到61個用家提供的交易來源

  2016 BMW 寶馬 320I 2.0 找到61個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $758,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548955.html 0 0
  $950,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409550.html 0 0
  $950,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425624.html 0 0
  $958,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446981.html 0 0
  $960,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413314.html 0 0
  $980,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409515.html 0 0
  $980,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509318.html 0 0
  $980,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562406.html 0 0
  $980,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563039.html 0 0
  $988,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362314.html 0 0
  $990,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428710.html 0 0
  $990,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521510.html 0 0
  $990,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535262.html 0 0
  $990,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563002.html 0 0
  $1,000,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407157.html 0 0
  $1,000,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409468.html 0 0
  $1,000,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523118.html 0 0
  $1,000,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556814.html 0 0
  $1,050,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385403.html 0 0
  $1,050,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409639.html 0 0
  $1,050,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432243.html 0 0
  $1,050,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546206.html 0 0
  $1,050,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547663.html 0 0
  $1,070,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392153.html 0 0
  $1,075,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371426.html 0 0
  $1,075,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445191.html 0 0
  $1,080,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369130.html 0 0
  $1,080,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426889.html 0 0
  $1,080,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444882.html 0 0
  $1,080,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445717.html 0 0
  $1,090,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375562.html 0 0
  $1,090,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406945.html 0 0
  $1,100,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340843.html 0 0
  $1,100,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340995.html 0 0
  $1,100,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391693.html 0 0
  $1,100,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424194.html 0 0
  $1,100,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424196.html 0 0
  $1,120,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328703.html 0 0
  $1,130,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534878.html 0 0
  $1,138,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445013.html 0 0
  $1,138,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564558.html 0 0
  $1,150,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367634.html 0 0
  $1,150,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543790.html 0 0
  $1,158,000 2020-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2474736.html 0 0
  $1,180,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386353.html 0 0
  $1,188,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335311.html 0 0
  $1,188,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537860.html 0 0
  $1,198,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412513.html 0 0
  $1,200,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366786.html 0 0
  $1,228,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383190.html 0 0
  $1,228,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433614.html 0 0
  $1,230,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514257.html 0 0
  $1,238,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354833.html 0 0
  $1,238,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440726.html 0 0
  $1,240,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515307.html 0 0
  $1,270,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417984.html 0 0
  $1,298,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540989.html 0 0
  $1,298,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542475.html 0 0
  $1,358,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436654.html 0 0
  $1,490,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557640.html 0 0
  $1,600,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357701.html 0 0