1. 2008 BMW 寶馬 320I 2.0 中古車價格

  2008 BMW 320I 2.0 網上放售平均價 NTD$319,752
  2008 BMW 320I 2.0

  網上放售平均價 NTD$319,752

  最低價: $188,000

  最高價: $488,000

  預計TRADE-IN車價: $255,802

 2. 找到105個用家提供的交易來源

  找到105個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $188,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377444.html 0 0
  $188,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508184.html 0 0
  $188,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597111.html 0 0
  $188,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599917.html 0 0
  $190,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429714.html 0 0
  $190,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626230.html 0 0
  $200,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353149.html 0 0
  $200,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415485.html 0 0
  $200,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573019.html 0 0
  $200,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633626.html 0 0
  $219,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402126.html 0 0
  $220,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349728.html 0 0
  $220,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401420.html 0 0
  $220,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642110.html 0 0
  $228,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441220.html 0 0
  $238,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511383.html 0 0
  $250,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334434.html 0 0
  $250,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381404.html 0 0
  $250,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522676.html 0 0
  $250,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602772.html 0 0
  $258,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646152.html 0 0
  $268,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434917.html 0 0
  $268,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516355.html 0 0
  $268,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519739.html 0 0
  $268,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520465.html 0 0
  $268,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520543.html 0 0
  $268,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537367.html 0 0
  $268,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621397.html 0 0
  $268,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636349.html 0 0
  $280,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363402.html 0 0
  $288,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378320.html 0 0
  $288,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415477.html 0 0
  $288,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429135.html 0 0
  $288,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573395.html 0 0
  $288,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634988.html 0 0
  $298,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344999.html 0 0
  $298,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540154.html 0 0
  $299,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342626.html 0 0
  $300,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519801.html 0 0
  $308,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620518.html 0 0
  $320,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635432.html 0 0
  $332,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622373.html 0 0
  $338,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344861.html 0 0
  $338,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345165.html 0 0
  $338,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381377.html 0 0
  $338,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396927.html 0 0
  $338,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398082.html 0 0
  $338,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405556.html 0 0
  $338,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406082.html 0 0
  $338,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437534.html 0 0
  $338,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447356.html 0 0
  $338,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538326.html 0 0
  $338,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542613.html 0 0
  $338,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561066.html 0 0
  $338,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565971.html 0 0
  $338,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582844.html 0 0
  $338,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585337.html 0 0
  $338,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590021.html 0 0
  $338,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608729.html 0 0
  $338,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609885.html 0 0
  $338,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617107.html 0 0
  $338,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626000.html 0 0
  $338,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626011.html 0 0
  $338,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627327.html 0 0
  $340,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534247.html 0 0
  $348,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446137.html 0 0
  $348,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446192.html 0 0
  $350,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348196.html 0 0
  $350,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378283.html 0 0
  $350,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428233.html 0 0
  $350,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516844.html 0 0
  $358,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362644.html 0 0
  $358,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363848.html 0 0
  $358,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363884.html 0 0
  $358,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376589.html 0 0
  $358,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389379.html 0 0
  $358,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399497.html 0 0
  $358,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415822.html 0 0
  $358,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417155.html 0 0
  $358,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424253.html 0 0
  $358,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430435.html 0 0
  $358,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441397.html 0 0
  $358,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530191.html 0 0
  $359,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509655.html 0 0
  $360,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379627.html 0 0
  $368,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365994.html 0 0
  $368,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559029.html 0 0
  $368,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577670.html 0 0
  $378,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581146.html 0 0
  $388,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335127.html 0 0
  $388,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387173.html 0 0
  $388,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543938.html 0 0
  $388,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577161.html 0 0
  $389,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577809.html 0 0
  $398,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365677.html 0 0
  $398,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381392.html 0 0
  $398,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427730.html 0 0
  $400,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416076.html 0 0
  $418,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382478.html 0 0
  $428,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363476.html 0 0
  $428,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560983.html 0 0
  $428,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565316.html 0 0
  $438,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403018.html 0 0
  $488,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361551.html 0 0
  $488,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412750.html 0 0