1. 2000 BMW 寶馬 318I 1.9 中古車價格

  2000 BMW 318I 1.9 網上放售平均價 NTD$112,353
  2000 BMW 318I 1.9

  網上放售平均價 NTD$112,353

  最低價: $58,000

  最高價: $150,000

  預計TRADE-IN車價: $89,882

 2. 找到17個用家提供的交易來源

  找到17個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $58,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376261.html 0 0
  $98,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379718.html 0 0
  $98,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413164.html 0 0
  $98,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445565.html 0 0
  $98,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569588.html 0 0
  $108,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355488.html 0 0
  $108,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387397.html 0 0
  $108,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438889.html 0 0
  $108,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578047.html 0 0
  $118,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397809.html 0 0
  $118,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554856.html 0 0
  $118,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567862.html 0 0
  $120,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566594.html 0 0
  $128,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334483.html 0 0
  $138,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396832.html 0 0
  $138,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399050.html 0 0
  $150,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361829.html 0 0