1. 2014 BMW 寶馬 316I 中古車價格

  2014 BMW 316I 網上放售平均價 NTD$719,918
  2014 BMW 316I

  網上放售平均價 NTD$719,918

  最低價: $550,000

  最高價: $930,000

  預計TRADE-IN車價: $575,935

 2. 找到49個用家提供的交易來源

  找到49個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $550,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511476.html 0 0
  $568,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605989.html 0 0
  $568,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609004.html 0 0
  $568,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632484.html 0 0
  $588,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518245.html 0 0
  $600,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637738.html 0 0
  $608,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610568.html 0 0
  $608,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611057.html 0 0
  $608,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640648.html 0 0
  $618,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584650.html 0 0
  $618,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614114.html 0 0
  $618,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648398.html 0 0
  $640,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520060.html 0 0
  $650,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2118312.html 0 0
  $658,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413818.html 0 0
  $658,000 2020-08-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2499864.html 0 0
  $660,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627936.html 0 0
  $680,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344321.html 0 0
  $680,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643576.html 0 0
  $688,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414810.html 0 0
  $688,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432172.html 0 0
  $688,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565919.html 0 0
  $703,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623352.html 0 0
  $728,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600318.html 0 0
  $738,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626911.html 0 0
  $748,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538447.html 0 0
  $748,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566037.html 0 0
  $750,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555535.html 0 0
  $750,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578170.html 0 0
  $758,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577101.html 0 0
  $758,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617615.html 0 0
  $768,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434609.html 0 0
  $768,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628547.html 0 0
  $788,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424978.html 0 0
  $788,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646703.html 0 0
  $798,000 2020-09-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531823.html 0 0
  $798,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555022.html 0 0
  $798,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558702.html 0 0
  $798,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566792.html 0 0
  $798,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590346.html 0 0
  $799,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624431.html 0 0
  $818,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634440.html 0 0
  $828,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354022.html 0 0
  $830,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382963.html 0 0
  $838,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518928.html 0 0
  $860,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384586.html 0 0
  $890,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390159.html 0 0
  $890,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392613.html 0 0
  $930,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361499.html 0 0