1. 2014 BMW 寶馬 316I 中古車價格

  2014 BMW 316I 網上放售平均價 NTD$780,429
  2014 BMW 316I

  網上放售平均價 NTD$780,429

  最低價: $650,000

  最高價: $930,000

  預計TRADE-IN車價: $624,343

 2. 找到14個用家提供的交易來源

  找到14個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $650,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2118312.html 0 0
  $658,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413818.html 0 0
  $680,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344321.html 0 0
  $688,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414810.html 0 0
  $688,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432172.html 0 0
  $768,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434609.html 0 0
  $778,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328020.html 0 0
  $788,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424978.html 0 0
  $828,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354022.html 0 0
  $830,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382963.html 0 0
  $860,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384586.html 0 0
  $890,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390159.html 0 0
  $890,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392613.html 0 0
  $930,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361499.html 0 0