1. 2014 BMW 寶馬 135I 中古車價格

  2014 BMW 135I 網上放售平均價 NTD$991,857
  2014 BMW 135I

  網上放售平均價 NTD$991,857

  最低價: $868,000

  最高價: $1,098,000

  預計TRADE-IN車價: $793,486

 2. 找到7個用家提供的交易來源

  找到7個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $868,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544362.html 0 0
  $988,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551926.html 0 0
  $995,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731329.html 0 0
  $998,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653009.html 0 0
  $998,000 2021-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726467.html 0 0
  $998,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771375.html 0 0
  $1,098,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562516.html 0 0