1. 2012 BMW 寶馬 135I 中古車價格

  2012 BMW 135I 網上放售平均價 NTD$737,000
  2012 BMW 135I

  網上放售平均價 NTD$737,000

  最低價: $680,000

  最高價: $860,000

  預計TRADE-IN車價: $589,600

 2. 找到10個用家提供的交易來源

  找到10個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $680,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581946.html 0 0
  $680,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636947.html 0 0
  $680,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640528.html 0 0
  $680,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658717.html 0 0
  $698,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524321.html 0 0
  $698,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691392.html 0 0
  $798,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519279.html 0 0
  $798,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574909.html 0 0
  $798,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635289.html 0 0
  $860,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525028.html 0 0