1. 2006 BMW 寶馬 130I 中古車價格

  2006 BMW 130I 網上放售平均價 NTD$416,143
  2006 BMW 130I

  網上放售平均價 NTD$416,143

  最低價: $278,000

  最高價: $468,000

  預計TRADE-IN車價: $332,914

 2. 找到7個用家提供的交易來源

  找到7個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $278,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572347.html 0 0
  $398,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338039.html 0 0
  $398,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524245.html 0 0
  $438,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442824.html 0 0
  $465,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638898.html 0 0
  $468,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409045.html 0 0
  $468,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574824.html 0 0