1. 2018 BMW 寶馬 120I 中古車價格

  2018 BMW 120I

  網上放售平均價 NTD$1,234,250

  最低價: $1,180,000

  最高價: $1,288,000

  預計TRADE-IN車價: $987,400

 2. 找到8個用家提供的交易來源

  2018 BMW 寶馬 120I 找到8個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,180,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562906.html 0 0
  $1,190,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419406.html 0 0
  $1,220,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429921.html 0 0
  $1,228,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563129.html 0 0
  $1,238,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396145.html 0 0
  $1,250,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394815.html 0 0
  $1,280,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546435.html 0 0
  $1,288,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363205.html 0 0