1. 2007 BMW 寶馬 120I 中古車價格

  2007 BMW 120I 網上放售平均價 NTD$308,350
  2007 BMW 120I

  網上放售平均價 NTD$308,350

  最低價: $68,000

  最高價: $368,000

  預計TRADE-IN車價: $246,680

 2. 找到20個用家提供的交易來源

  找到20個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $68,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346022.html 0 0
  $268,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376312.html 0 0
  $268,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397750.html 0 0
  $288,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357716.html 0 0
  $298,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377727.html 0 0
  $308,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377042.html 0 0
  $308,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400671.html 0 0
  $308,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427338.html 0 0
  $315,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355130.html 0 0
  $320,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398696.html 0 0
  $328,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387738.html 0 0
  $328,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417151.html 0 0
  $330,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345294.html 0 0
  $338,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343419.html 0 0
  $338,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352739.html 0 0
  $339,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391296.html 0 0
  $349,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340510.html 0 0
  $350,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335884.html 0 0
  $350,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388240.html 0 0
  $368,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406004.html 0 0