1. 2011 BMW 寶馬 118I 2.0 中古車價格

  2011 BMW 118I 2.0 網上放售平均價 NTD$452,571
  2011 BMW 118I 2.0

  網上放售平均價 NTD$452,571

  最低價: $398,000

  最高價: $488,000

  預計TRADE-IN車價: $362,057

 2. 找到14個用家提供的交易來源

  找到14個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $398,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374959.html 0 0
  $398,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426683.html 0 0
  $400,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444045.html 0 0
  $438,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370176.html 0 0
  $438,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622326.html 0 0
  $458,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374608.html 0 0
  $458,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425339.html 0 0
  $458,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561979.html 0 0
  $468,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568133.html 0 0
  $478,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597755.html 0 0
  $480,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381958.html 0 0
  $488,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346495.html 0 0
  $488,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409453.html 0 0
  $488,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566427.html 0 0