1. 2015 BMW 寶馬 118I 1.6 中古車價格

  2015 BMW 118I 1.6

  網上放售平均價 NTD$668,677

  最低價: $446,000

  最高價: $850,000

  預計TRADE-IN車價: $534,942

 2. 找到62個用家提供的交易來源

  2015 BMW 寶馬 118I 1.6 找到62個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $446,000 2021-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2679150.html 0 0
  $450,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645894.html 0 0
  $468,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615012.html 0 0
  $468,000 2021-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2675089.html 0 0
  $468,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688817.html 0 0
  $468,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758184.html 0 0
  $468,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2809553.html 0 0
  $500,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637696.html 0 0
  $500,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686230.html 0 0
  $500,000 2021-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712915.html 0 0
  $500,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773887.html 0 0
  $500,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836572.html 0 0
  $580,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640741.html 0 0
  $580,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2748060.html 0 0
  $588,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667859.html 0 0
  $588,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758024.html 0 0
  $600,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800084.html 0 0
  $608,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626755.html 0 0
  $626,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538051.html 0 0
  $628,000 2021-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670412.html 0 0
  $628,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2809283.html 0 0
  $650,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724723.html 0 0
  $650,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785158.html 0 0
  $650,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820019.html 0 0
  $658,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580653.html 0 0
  $658,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2753166.html 0 0
  $658,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782230.html 0 0
  $658,000 2021-07-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833608.html 0 0
  $668,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562556.html 0 0
  $668,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637172.html 0 0
  $685,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742165.html 0 0
  $685,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765513.html 0 0
  $688,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2692644.html 0 0
  $690,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784717.html 0 0
  $698,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515998.html 0 0
  $698,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637128.html 0 0
  $698,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637629.html 0 0
  $698,000 2021-08-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842132.html 0 0
  $718,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523532.html 0 0
  $720,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577156.html 0 0
  $720,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713083.html 0 0
  $730,000 2021-06-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789255.html 0 0
  $730,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814508.html 0 0
  $740,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724456.html 0 0
  $750,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634278.html 0 0
  $750,000 2021-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743192.html 0 0
  $758,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722889.html 0 0
  $780,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814812.html 0 0
  $788,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548450.html 0 0
  $788,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596002.html 0 0
  $788,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655907.html 0 0
  $790,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563967.html 0 0
  $798,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633466.html 0 0
  $798,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815770.html 0 0
  $828,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2723641.html 0 0
  $828,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836460.html 0 0
  $830,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537748.html 0 0
  $830,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567076.html 0 0
  $838,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515994.html 0 0
  $838,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573744.html 0 0
  $850,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550497.html 0 0
  $850,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573972.html 0 0