1. 2015 BMW 寶馬 118I 1.6 中古車價格

  2015 BMW 118I 1.6

  網上放售平均價 NTD$745,588

  最低價: $428,000

  最高價: $958,000

  預計TRADE-IN車價: $596,471

 2. 找到34個用家提供的交易來源

  2015 BMW 寶馬 118I 1.6 找到34個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $428,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382054.html 0 0
  $550,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374217.html 0 0
  $550,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427198.html 0 0
  $600,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424067.html 0 0
  $626,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538051.html 0 0
  $628,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372892.html 0 0
  $658,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580653.html 0 0
  $668,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562556.html 0 0
  $680,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361517.html 0 0
  $698,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515998.html 0 0
  $700,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381296.html 0 0
  $718,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523532.html 0 0
  $720,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577156.html 0 0
  $725,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353721.html 0 0
  $728,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350292.html 0 0
  $750,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333948.html 0 0
  $768,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372786.html 0 0
  $780,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440710.html 0 0
  $788,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372506.html 0 0
  $788,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438403.html 0 0
  $788,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548450.html 0 0
  $790,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563967.html 0 0
  $798,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446267.html 0 0
  $801,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371006.html 0 0
  $830,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537748.html 0 0
  $830,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567076.html 0 0
  $838,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515994.html 0 0
  $838,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573744.html 0 0
  $850,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550497.html 0 0
  $850,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573972.html 0 0
  $868,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407205.html 0 0
  $880,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388373.html 0 0
  $880,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418698.html 0 0
  $958,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414688.html 0 0