1. 2011 BMW 寶馬 118I 1.6 中古車價格

  2011 BMW 118I 1.6

  網上放售平均價 NTD$511,467

  最低價: $300,000

  最高價: $698,000

  預計TRADE-IN車價: $409,173

 2. 找到15個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 118I 1.6 找到15個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $300,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538750.html 0 0
  $368,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400539.html 0 0
  $368,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514497.html 0 0
  $368,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585985.html 0 0
  $388,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383889.html 0 0
  $522,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402762.html 0 0
  $538,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346752.html 0 0
  $568,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610270.html 0 0
  $570,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521162.html 0 0
  $580,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410235.html 0 0
  $588,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414502.html 0 0
  $588,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541191.html 0 0
  $598,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386406.html 0 0
  $630,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372197.html 0 0
  $698,000 2020-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333030.html 0 0