1. 2014 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 中古車價格

  2014 AUDI Q7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$775,563

  最低價: $408,000

  最高價: $1,350,000

  預計TRADE-IN車價: $620,450

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $408,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607066.html 0 0
  $449,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369438.html 0 0
  $480,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356335.html 0 0
  $480,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386742.html 0 0
  $540,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526604.html 0 0
  $580,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409801.html 0 0
  $766,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422209.html 0 0
  $800,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583983.html 0 0
  $800,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644204.html 0 0
  $820,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527298.html 0 0
  $828,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340527.html 0 0
  $828,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406041.html 0 0
  $1,060,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439895.html 0 0
  $1,100,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427038.html 0 0
  $1,120,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413935.html 0 0
  $1,350,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513065.html 0 0