1. 2012 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 中古車價格

  2012 AUDI Q7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$742,310

  最低價: $480,000

  最高價: $988,000

  預計TRADE-IN車價: $593,848

 2. 找到29個用家提供的交易來源

  2012 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 找到29個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $480,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404551.html 0 0
  $550,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351427.html 0 0
  $658,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405867.html 0 0
  $668,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392712.html 0 0
  $680,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342803.html 0 0
  $680,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354820.html 0 0
  $685,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397362.html 0 0
  $685,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401265.html 0 0
  $690,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637735.html 0 0
  $695,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345008.html 0 0
  $698,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624978.html 0 0
  $715,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341986.html 0 0
  $715,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348646.html 0 0
  $718,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343670.html 0 0
  $718,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394049.html 0 0
  $750,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635393.html 0 0
  $758,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586143.html 0 0
  $768,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559882.html 0 0
  $768,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620678.html 0 0
  $778,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592994.html 0 0
  $788,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535892.html 0 0
  $790,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633580.html 0 0
  $790,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644207.html 0 0
  $798,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524749.html 0 0
  $850,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381187.html 0 0
  $888,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345344.html 0 0
  $888,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398322.html 0 0
  $890,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544920.html 0 0
  $988,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352347.html 0 0