1. 2011 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 中古車價格

  2011 AUDI Q7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$698,378

  最低價: $380,000

  最高價: $850,000

  預計TRADE-IN車價: $558,703

 2. 找到37個用家提供的交易來源

  2011 AUDI 奧迪 Q7 3.0T 找到37個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $380,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370297.html 0 0
  $380,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423122.html 0 0
  $380,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540327.html 0 0
  $380,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570668.html 0 0
  $380,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631368.html 0 0
  $698,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356598.html 0 0
  $698,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403170.html 0 0
  $698,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586479.html 0 0
  $698,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635854.html 0 0
  $698,000 2020-04-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251560 0 0
  $708,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370915.html 0 0
  $718,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359512.html 0 0
  $718,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645226.html 0 0
  $728,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377143.html 0 0
  $728,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378427.html 0 0
  $728,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381826.html 0 0
  $728,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384047.html 0 0
  $728,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390859.html 0 0
  $728,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397897.html 0 0
  $729,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379810.html 0 0
  $738,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407261.html 0 0
  $738,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411348.html 0 0
  $738,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528787.html 0 0
  $738,000 2020-04-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252075 0 0
  $748,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338362.html 0 0
  $748,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360070.html 0 0
  $768,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331599.html 0 0
  $768,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346569.html 0 0
  $768,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554298.html 0 0
  $788,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393665.html 0 0
  $788,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444603.html 0 0
  $788,000 2020-08-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2498077.html 0 0
  $789,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442012.html 0 0
  $798,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381356.html 0 0
  $828,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515512.html 0 0
  $828,000 2020-12-15 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/229092 0 0
  $850,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340247.html 0 0