1. 2018 AUDI 奧迪 Q7 2.0T 中古車價格

  2018 AUDI Q7 2.0T

  網上放售平均價 NTD$2,407,368

  最低價: $2,240,000

  最高價: $2,580,000

  預計TRADE-IN車價: $1,925,895

 2. 找到19個用家提供的交易來源

  2018 AUDI 奧迪 Q7 2.0T 找到19個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $2,240,000 2020-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2453537.html 0 0
  $2,240,000 2020-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2453538.html 0 0
  $2,270,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363855.html 0 0
  $2,270,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417799.html 0 0
  $2,320,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431663.html 0 0
  $2,320,000 2020-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2453539.html 0 0
  $2,360,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332477.html 0 0
  $2,360,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378372.html 0 0
  $2,360,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431657.html 0 0
  $2,380,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356168.html 0 0
  $2,380,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391543.html 0 0
  $2,380,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420880.html 0 0
  $2,480,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348945.html 0 0
  $2,480,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430707.html 0 0
  $2,580,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356167.html 0 0
  $2,580,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362938.html 0 0
  $2,580,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378361.html 0 0
  $2,580,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378365.html 0 0
  $2,580,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431656.html 0 0