1. 2017 AUDI 奧迪 Q7 2.0T 中古車價格

  2017 AUDI Q7 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,749,647

  最低價: $450,000

  最高價: $2,280,000

  預計TRADE-IN車價: $1,399,718

 2. 找到17個用家提供的交易來源

  2017 AUDI 奧迪 Q7 2.0T 找到17個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $450,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585411.html 0 0
  $650,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651058.html 0 0
  $1,616,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549739.html 0 0
  $1,666,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381080.html 0 0
  $1,756,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415481.html 0 0
  $1,788,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643450.html 0 0
  $1,790,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614832.html 0 0
  $1,798,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615113.html 0 0
  $1,860,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446719.html 0 0
  $1,888,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396508.html 0 0
  $1,888,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447141.html 0 0
  $1,888,000 2020-04-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251143 0 0
  $1,888,000 2020-04-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252110 0 0
  $1,978,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417473.html 0 0
  $2,280,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378355.html 0 0
  $2,280,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420877.html 0 0
  $2,280,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431661.html 0 0